SLC preparation material of maths-grade 10 गाणित

SLC को तयारी गर्दै रहेका बिधार्थीलाई गाणितमा सहयोग गर्नको लागि ,गणितका केही पाठहरु को notes यहा राखेका छौं:

सबै पाठहरुको notes राख्न नसकेकोमा  we are sorry!

we wish for your best performance in SLC!

slc 2072 + slc model question + SLC question 2072 + slc model questions of compulsory mathematics + 2072 slc question + SLC QUESTION MATH + slc math + slc model question of math + Slc qustion + slc model questions +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *